Satış Sözleşmesi

1. TARAFLAR

İşbu Ödeme Hizmeti Sözleşmesi,

 1. Akdeniz Mah. Atatürk Cad. No:126/51 Konak / İzmir adresinde merkezi bulunan PAYTR Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu A.Ş. (bundan sonra “PAYTR” olarak anılacaktır.) ile
 2. PAYTR tarafından sunulan ödeme hizmetlerinden yararlanmak isteyen Şenlikköy, Koru Sk. 4-6, 34153 Bakırköy/İstanbul adresinde merkezi bulunan Webniva Dijital Teknoloji (bundan sonra “İŞYERİ” olarak anılacaktır.) arasında akdedilmiştir.
 3. MAĞAZA URLhttps://webniva.com/

PAYTR ve İŞYERİ’nden her biri ayrı ayrı “Taraf“, birlikte “Taraflar“ olarak anılacaktır.

2. TANIMLAR

Banka Hesabı: PAYTR Ödeme Hizmeti kapsamındaki Ödeme Fonları’nın PAYTR tarafından aktarılacağı ve PAYTR’ye bildirilerek teyidine sunulacak olan İŞYERİ’ne ait banka hesabı,
Chargeback (Ters İbraz): Müşteri yahut iş ortağı bankalar tarafından bir işlemin şüpheli, riskli yahut başka bir sebeple tutarı iade edilmesi gereken işlem olarak nitelendirilmesi üzerine itiraza konu işlem tutarının ilgili İŞYERİ’nden tahsil edilerek kart sahibi bankaya aktarılması işlemi ve bu işleme ilişkin bankalarca yürütülen değerlendirme süreci,
Hassas Müşteri Verileri: Ödeme emrinin verilmesinde veya Müşteri’nin kimliğinin doğrulanmasında kullanılan ve üçüncü kişilerce ele geçirilmesi veya değiştirilmesi halinde dolandırıcılık ya da Müşteri adına sahte işlem yapılmasına imkân verebilecek şifre, güvenlik sorusu, sertifika, şifreleme anahtarı ile PIN, kart numarası, son kullanma tarihi, CVV2, CVC2 kodu gibi kişisel veriler ile güvenlik bilgileri,
İştirak: Herhangi bir tarafla ilişkili olarak, o tarafın bir yan kuruluşu ya da holding şirketi ve bu holding şirketinin doğrudan ya da dolaylı bağlı ortaklıkları da dahil olmak üzere, bu tarafla aynı gruptaki herhangi bir kuruluş,
İŞYERİ Paneli: İŞYERİ’nin PAYTR tarafından kendisine sağlanan kullanıcı bilgileri ile erişim sağlayabildiği ve PAYTR Ödeme Hizmeti kapsamında gerçekleştirilen tahsilat/ödeme işlemlerini takip edebildiği, bu işlemlere ilişkin rapor alabildiği, işlemlere ilişkin iade süreçlerini yönetebildiği, soru ve taleplerini PAYTR’ye iletebildiği ve PAYTR Ödeme Hizmeti’nin kullanımına ilişkin kurallar ile teknik dokümanlara erişebildiğini internet sitesi ve mobil uygulama,
Kartlı Sistem Kuruluşları: Banka kartları, kredi kartları ve ön ödemeli kartlarla yapılan işlemler kaplamındaki ödemelerin gerçekleşmesini mümkün kılan sistemi oluşturan, bu sistemin kullanımına ilişkin kuralları belirleyen, bu sistem kapsamında kart çıkarma veya üye işyeri anlaşması yapma yetkisi veren VISA, Mastercard, American Express gibi uluslararası kuruluşlar ile Bankalararası Kart Merkezi A.Ş. gibi ulusal kuruluşlar,
Mağaza: İŞYERİ’nin sahibi ve/veya yöneticisi olduğu, mal veya hizmetlerin Müşterilere sunulduğu, satışa konu mal veya hizmetlerin özellikleri ile satış fiyatlarının, ödeme seçeneklerinin, teslim koşullarının paylaşıldığı internet sitesi, mobil uygulama ya da tahsilat platform,
Mevzuat: Başta 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ile bu kanun kapsamında çıkarılan yönetmelik ve tebliğler olmak üzere PAYTR Ödeme Hizmeti kapsamında uygulanabilecek olan tüm yasal düzenlemeler,
Müşteri: İŞYERİ tarafından Mağaza üzerinden sunulan mal veya hizmetleri satın alan veya kullanan ve bu mal veya hizmetler karşılığı bedelleri PAYTR Ödeme Hizmeti aracılığıyla ödeyen gerçek veya tüzel kişiler,
Ödeme Fonu: PAYTR Ödeme Hizmeti aracılığıyla gerçekleşen ödeme işlemleri kapsamında Müşteriden veya Müşterinin ödeme hizmeti sağlayıcısından tahsil edilen ve Ücretler mahsup edildikten sonra İŞYERİ’nin Banka Hesabına aktarılacak olan fon,
Ödeme Fonları Hesabı: Mağaza üzerinde İŞYERİ ile Müşteri arasında gerçekleşen mal veya hizmet satışlarında, Müşteri tarafından PAYTR Ödeme Hizmeti kullanılarak gerçekleştirilen ödemeler kapsamında PAYTR tarafından tahsil edilen Ödeme Fonlarının güvenli bir şekilde tutulduğu ve PAYTR tarafından yönetilen banka hesabı,
PAYTR Ödeme Hizmeti: İŞYERİ tarafından işbu Sözleşme kapsamında kullanılabilecek olan ve Kanun’un 12. Maddesinde belirtilen ödeme hizmetlerinden PAYTR’nin faaliyet izni kapsamında sunmaya yetkili olduğu tüm hizmetler,
Resmi Kurumlar: Başta TCMB, Mali Suçları Araştırma Kurumu, Gelir İdaresi Başkanlığı olmak üzere PAYTR’den bilgi ve belge talep etmeye yetkili olan tüm resmi ve yarı resmi kurum ile kuruluşlar, mahkemeler ve savcılıklar,
Sözleşme: PAYTR ile İŞYERİ arasında akdedilen ve PAYTR Ödeme Hizmeti’nin sunulmasına ilişkin Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmekte olduğu işbu Ödeme Hizmeti Sözleşmesi,
TCMB: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası,
Ücretler: İŞYERİ’nin PAYTR’ye zaman zaman yapacağı tüm ücretler, komisyon bedeli ödemeleri, masraflar ve sair ödemeler anlamına gelir.

3. SÖZLEŞME’NİN KONUSU

İşbu sözleşmenin konusu, İŞYERİ tarafından PAYTR Ödeme Hizmetinin kullanılmasına ilişkin esasların düzenlenmesi ve buna ilişkin Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerinin tayin ve tespit edilmesidir.

4. PAYTR’NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. PAYTR, işbu Sözleşme kapsamında PAYTR Ödeme Hizmetini İŞYERİ’nin kullanıma sunmayı ve bunun için gerekli altyapıyı sağlamayı kabul ve taahhüt eder.
4.2. PAYTR, PAYTR Ödeme Hizmeti’nin Mağaza’ya entegrasyonunun sağlanmasına ilişkin gerekli olan bilgi ve dokümanları İŞYERİ ile paylaşacaktır. PAYTR, PAYTR Ödeme Hizmeti’nin kurulum, kullanım ve işleyişine ilişkin İŞYERİ’ne yönlendirmede bulunma yetkisini haiz olup söz konusu yönlendirmelere uygun hareket edilmemesi neticesinde meydana gelen hiçbir aksaklık ve zarardan sorumlu değildir. PAYTR, işbu Sözleşme süresince PAYTR Ödeme Hizmeti’nin nasıl kullanılacağı ve sistemde gerçekleştirilecek olası güncellemeler hakkında İŞYERİ’ne kullanım desteği verecektir.
4.3. PAYTR Ödeme Hizmeti’nin sorunsuz bir şekilde kullanımı için gerekli olan bakım, güncelleme ve benzeri çalışmalar için PAYTR, yapılması gerekli kesintileri iş günleri dışındaki günlerde ve özellikle akşam veya gece saatlerinde (02:00-06:00 saatleri arasında) gerçekleştirmek için azami özeni gösterecektir. Bununla birlikte PAYTR tarafından takdir edilen acil durumlarda, belirtilen gün ve saatler dışında da kesinti yapılabilecektir. PAYTR’nin Mevzuat kapsamındaki yükümlülükleri saklıdır. Böyle bir durumda makul süre içerisinde acil durum ve kesintiye ilişkin detaylar İŞYERİ’ne bildirilecektir.
4.4. PAYTR, her zaman İŞYERİ’nin işbu Sözleşmeden doğan yükümlülüklere uygun davranıp davranmadığını kontrol etme ve bu kapsamda bilgi ve belge talep etme hakkına sahiptir. Sağlanan bilgi ve belgelerin yeterli görülmemesi halinde PAYTR, İŞYERİ’ni yerinde ziyaret edebilecek ve gerekli kontrolleri gerçekleştirebilecektir.
4.5. PAYTR, PCI-DSS Servis Sağlayıcı yükümlülüklerini sağlamıştır ve bu uyumluluğunu sürdürecektir.

5. İŞYERİNİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1. İŞYERİ, PAYTR’nin işbu Sözleşme çerçevesinde banka veya kredi kurumu olmadığını, 6493 sayılı Kanun çerçevesinde ödeme ve elektronik para kuruluşu olarak faaliyette bulunduğunu ve Sözleşme’ye konu hizmetin bir bankacılık hizmeti olmadığını, yalnızca ödeme hizmeti olduğunu bildiğini, Mağaza üzerinden sunulan mal ve/veya hizmetler bakımından tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu ve PAYTR Ödeme Hizmeti’ni kullanmak suretiyle tahsil ettiği tüm mal ve/veya hizmet bedellerine ilişkin vergisel yükümlülükler dahil olmak üzere tabi olduğu mevzuattan kaynaklanabilecek her türlü yükümlülüğünün kendisine ait olduğunu peşinen kabul eder.
5.2. İŞYERİ, PAYTR Ödeme Hizmeti’ni altyapı işlevlerine müdahale etmeden, tabi olduğu mevzuat düzenlemelerine, bu düzenlemelerde meydana gelecek değişikliklere, işbu Sözleşme’de belirlenen esaslara ve PAYTR tarafından kendisine yazılı veya sözlü biçimde bildirilecek kurulum ve kullanım talimatları ile politikalara uygun bir şekilde kullanacağını kabul ve beyan eder.
5.3. İŞYERİ, işbu Sözleşme’nin Taraflar arasında geçerli olduğu süre boyunca kendi adına açılmış bir Banka Hesabı bulundurmakla yükümlü olup Banka Hesabı bilgilerinde meydana gelecek değişiklikleri vakit kaybedilmeksizin değişikliği gösterir belgeleri de iletmek kaydıyla PAYTR’ye bildirmekle yükümlüdür. PAYTR, İŞYERİ’nin ve Ödeme Fonlarının güvenliğinin sağlanması adına işbu madde kapsamında yapılacak bildirim usulünde değişiklik yapma ve bu kapsamda ek güvenlik adımları oluşturmaya yetkilidir.
5.4. PAYTR, Ödeme Hizmeti kapsamında Müşterilerden tahsil edilen ödemeleri Taraflar’ın anlaşması kapsamında günlük/haftalık/aylık olarak İŞYERİ’ne ait Banka Hesabı’na aktaracaktır. Taraflar işbu madde kapsamında öngörülen vadeleri karşılıklı olarak değiştirebilirler. (PAYTR’nin risk değerlendirmesi nedeniyle valörde değişiklik yapma hakkı saklıdır.) PAYTR Ödeme Hizmeti ile tahsiline aracılık edilen ödemeler PAYTR’nin Ödeme Fonları Hesabında muhafaza edilecektir. Sözleşme kapsamında PAYTR tarafından tahsil edilecek Ücretler aktarıma konu fonlardan öncelikle mahsup edilecektir. PAYTR, İŞYERİ’nden olan alacaklarını İŞYERİ’ne aktarılacak ödemelerden resen bloke, takas ve mahsuba yetkilidir. PAYTR, Fiziki POS Ödeme Hizmeti kapsamında katma değerli tamamlayıcı hizmetler sunabilecek olup bunların ücreti ayrıca belirlenecektir.
5.5. İŞYERİ, Mağaza altyapısının PAYTR Ödeme Hizmeti ile uyumlu olması için gerekli çalışmaların yapılmasından ve temsilcileri, alt yüklenicileri veya Müşterilerinin işbu Sözleşme kapsamındaki hükümlere uygun hareket etmesini sağlamaktan münhasıran sorumlu olacaktır.
5.6. İŞYERİ, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun başta olmak üzere Mevzuat ve PAYTR politikaları uyarınca kimlik tespiti ve kimlik doğrulama süreçleri kapsamında PAYTR tarafından talep edilebilecek ancak burada sayılanlarla sınırlı olmamak kaydıyla; ticaret sicil belgesi sureti, vergi levhası sureti, imza sirküleri aslı, temsile yetkili kişilerin nüfus cüzdanı suretleri ve benzeri belgeleri yine PAYTR tarafından belirlenecek şekil ve şartlara uygun olarak derhal paylaşacağını, PAYTR’nin anılan belgelere ek bilgi ve belge talep etme hakkının olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.7. İŞYERİ, gerek 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun gerekse Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmeliğin 17’nci maddesi uyarınca, işbu Sözleşme kapsamında yalnızca kendi ad ve hesabına hareket edeceğini, hiçbir şekilde başka bir gerçek veya tüzel kişi hesabına hareket etmeyeceğini, sağlanan hizmetleri bizzat kullanacağını, işbu madde kapsamındaki yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde sağlanan hizmetlerin durdurulabileceğini ve Sözleşme’nin haklı nedenle feshedilebileceğini, ihlal nedeniyle meydana gelebilecek olan zararlardan bizzat sorumlu olacağını ve ihlale ilişkin tüm hukuki, idari ve cezai sorumluluğun kendisine ait olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.8. İŞYERİ, İŞYERİ Paneli kullanıcı bilgileri başta olmak üzere PAYTR Ödeme Hizmeti kapsamında kendisine sağlanan her türlü kullanıcı bilgisi, parola, şifre, API bilgileri, entegrasyon bilgileri ve erişim bilgilerini gizli ve güvenli bir şekilde muhafaza etmekle yükümlü olduğunu, bu bilgiler aracılığıyla gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirildiğinin kabul edileceğini, bu bilgilerin üçüncü kişilerce ele geçirilmesi veya yetkisiz olarak kullanılması nedeniyle meydana gelecek zarar ve sonuçlardan sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.9. İŞYERİ, Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte öngörülen özellikle taksitlendirmelere ilişkin sınırlamalara uymak, ilgili mevzuatta gerçekleşecek değişikleri takip etmek ve bu değişikliklere uygun davranmakla yükümlü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.10. İŞYERİ, PAYTR Ödeme Hizmeti’ni kullanarak genel ahlak ve adaba, Türkiye Cumhuriyeti’nin yürürlükteki kanun ve düzenlemelerine aykırı olan, PAYTR’nin, Kartlı Sistem Kuruluşlarının veya iş ortağı bankaların politikaları uyarınca yasaklanmış mal ve/veya hizmetlerin satışını yapmayacaktır. Mağaza üzerinden sunulan mal ve hizmetlerin yasaklı mal ve hizmetler arasında yer alıp almadığı ile mevzuata uygun olarak satışının yapılıp yapılmadığını kontrol etme yükümlülüğü münhasıran İŞYERİ’ne aittir. Mağaza üzerinden özellikle aşağıda belirtilen mal ve hizmetleri konu alan işlemler gerçekleştirilemeyecek olup PAYTR, www.paytr.com veya İŞYERİ Paneli üzerinden yayınlamak sureti ile bu kapsama giren mal ve hizmetleri belirleme ve ayrıca kapsamı genişletme hakkına sahiptir;

 • Pornografik ürünler veya erotik nitelikteki hizmetler,
 • Çocuk pornografisi gösteren veya teşvik eden ürünler ve pornografi dağıtımı suçunun işlendiğine dair işaretler gösteren diğer cinsel uygulamalar,
 • Uyuşturucu ve psikotropik maddelerin veya zehirlerin yaygınlaştırılması,
 • Reçeteli verilen ilaçların satışı,
 • Suça teşvik edebilecek veya neden olabilecek veya telif hakkı korumalarını teknik yollarla ortadan kaldıran ürünlerin satılması veya hizmetlerin sunulması,
 • Terör mevzuatı kapsamına giren ürün ve hizmetler,
 • Üçüncü şahıslar nezdinde PAYTR’nin itibarını zedeleyebilecek biçimde hakaret, sövme içeren diğer ürünler veya hizmetler,
 • Bahis borçları veya kumar kazançları için kumar faaliyetinin yeri ve türünden bağımsız olarak ödeme yapmak,
 • Üçüncü kişilerin fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlal eden ürünler.
 • VISA, MASTERCARD, AMERICANEXPRESS, BKM, JCB, CUP, DINERSCLUB, TROY vb. Karlı Sistem Kuruluşları’nın kurallarına aykırı olan ürün ve hizmetler,

5.11. İŞYERİ, Mağaza üzerinden satışa arz ettiği mal ve/veya hizmetlere ilişkin olarak:

 • Mal ve hizmetler üzerinde ihtilafsız olarak tasarrufta bulunma yetkisine sahip olduğunu ve bu mal ve/veya hizmetlerin satışını engelleyen herhangi bir husus bulunmadığını;
 • Mal ve/veya hizmetlerin ayıptan ari şekilde, fatura, garanti belgesi, irsaliye, kullanım kılavuzu ve sair hukuken teslimi zorunlu belgeleri teslim edilmesi konusunda PAYTR’nin herhangi bir sorumluluğunun olmadığını, tüm bu yükümlülüklerin kendi sorumluluğunda olduğu, bu kapsamda üçüncü kişi, kurum ve/veya kuruluşlardan gelebilecek her türlü talebin münhasıran muhatap ve sorumlusu olduğunu;
 • İlgili mal veya hizmet ile ilgili olarak gerçekleştirilecek herhangi bir faaliyetin izin gerektirmesi halinde bu izinlerin alınmasından bizzat sorumlu olduğunu ve bu izinlerin alınmış olduğunu;
 • Söz konusu mal ve hizmetlerin mevzuata ve ahlaka aykırı nitelik taşımayacağını, bu mal ve hizmetlere ilişkin olarak çıkabilecek ihtilaflarda PAYTR’nin veya PAYTR’nin iş ortaklarının taraf olmayacağını, sayılanlarla sınırlı olmaksızın mal ve/veya hizmet bedelinin PAYTR’nin herhangi bir kusuru bulunmaksızın Müşteri’den tahsil edilememesi, İŞYERİ’ne aktarılamaması, Müşteri’nin işleme itiraz etmesi, satışa konu mal veya hizmetin iadeye konu edilmesi, ayıplı mal veya hizmet iddiasında bulunulması da dahil taleplerde bulunması, Müşteri’nin ödeme hizmeti sağlayıcısından ve/veya kamu kuruluşları ile diğer üçüncü kişi ve/veya kuruluşlardan herhangi bir talep, itiraz, soru, şikayet iletilmesi, İŞYERİ’nden kaynaklı olarak bir ceza veya yaptırımın söz konusu olması ve benzeri hallerde PAYTR’nin herhangi bir sorumluluğu bulunmayacağını ve bu konularda tek sorumlu ve muhatabın kendisi olacağını

kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.12. İşbu Sözleşmenin 5.10 ve 5.11. maddelerinde öngörülen yükümlülüklerin İŞYERİ tarafından ihlal edilmesi veya Resmi Kurumlar tarafından İŞYERİ’nin yükümlülüklerine aykırı hareket ettiğine ilişkin bildirimde bulunulması, ürün/hizmetlerin yanlış kategorilendirilmesi, yanıltıcı bilgi verilmesi, satışı hukuka aykırı olan ya da PAYTR ilkelerine ters düşen mal ve hizmetlerin sunulması halinde, PAYTR ilgili ödeme işlemini erteleme ve/veya reddetme ve gerekli incelemeler tamamlanana kadar PAYTR Ödeme Hizmeti’nin Mağaza’da kullanılmasını tamamen veya kısmen durdurma hakkına sahiptir. İncelemeler neticesinde İŞYERİ’nin ihlali tespit edilirse PAYTR Ödeme Hizmeti kalıcı olarak durdurulabilecek ve Sözleşme PAYTR tarafından feshedilebilecektir. Sözleşme’ye aykırı işlemlere ilişkin PAYTR nezdinde meydana gelebilecek her türlü zarar ve hak kaybı İŞYERİ tarafından tazmin edilecektir.
5.13. İŞYERİ, PAYTR Ödeme Hizmeti’nin kullanımına ilişkin bilgi ve talimatların doğru ve güncel bir şekilde paylaşılmasından sorumlu olup PAYTR Ödeme Hizmeti’nin sunumunda PAYTR’nin kendi kontrol ve teyit ettiği bilgiler hariç İŞYERİ’nin sağladığı bilgiler esas alınacaktır. Bu bilgilerdeki eksiklik veya hatalara dair tüm sorumluluk İŞYERİ’ne ait olacaktır.
5.14. PAYTR Ödeme Hizmeti kapsamında gerçekleştirilen tüm işlemlerde para birimi olarak Türk Lirası kullanılacaktır. Yabancı para birimiyle ödeme alınmasının veya para birimi değişikliği gerektiren işlemlerin talep edilmesi halinde söz konusu talep ile ilgili işlemler bakımından uygulanacak komisyonlar, kurallar ve ödeme vadeleri PAYTR tarafından mevzuatta öngörülen düzenlemeler uyarınca ayrıca değerlendirilecektir.
5.15. İŞYERİ, PAYTR ve/veya anlaşmalı bankaların risk politikaları ve tabi oldukları mevzuat kapsamında gerekli görmeleri halinde işbu Sözleşme’ye konu ödeme hizmetlerine ilişkin işlem limiti uygulayabileceğini, böyle bir durumda ilgili limitin kendisine bildirileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.16. İŞYERİ, PAYTR Ödeme Hizmeti ile tahsilatını gerçekleştirdiği satış işlemleri esnasında Müşteri tarafından ödül puanı kullanılması ve/veya satın işlemine konu mal veya hizmetin iade edilmesi halinde PAYTR’den herhangi bir ek talepte bulunamayacağı kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.17. İŞYERİ, PAYTR Ödeme Hizmeti’nin etkin ve sorunsuz bir şekilde çalışmasının sağlanması için karşılaştığı sorunları derhal PAYTR’ye bildirecek ve ilgili sorunun çözümü konusunda PAYTR ile iş birliği içerisinde hareket edecektir.
5.18. İŞYERİ, işbu Sözleşme’yi ihlal etmesi halinde 4208 Sayılı Kanun ve 5549 Sayılı Kanun kapsamındaki veya iş ortağı bankalar ve Kartlı Sistem Kuruluşları tarafından uygulanabilecek yaptırımlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın PAYTR’nin maruz kalabileceği her türlü zarardan sorumlu olacaktır.
5.19. İŞYERİ, işbu Sözleşme kapsamında PAYTR Ödeme Hizmeti’nin kullanımı için kendi sistemleri ile PAYTR arasındaki iletişimde Hassas Müşteri Verileri’nin gizliliği ve güvenliğini sağlamayı, bu kapsamda özellikle kendi nezdinde Hassas Müşteri Verileri’ni işlememeyi ve kaydetmemeyi kabul beyan ve taahhüt eder. İŞYERİ, işbu sözleşme kapsamında özellikle Hassas Müşteri Verileri’ni tehlikeye atan ve ancak bununla sınırlı olamamak üzere önemli bir güvenlik olayı yaşanması ve/veya bu tür bir güvenlik olayından haberdar olması halinde, bu durumu ivedilikle PAYTR’ye bildirmekle ve ilgili güvenlik ihlalinin kaynağını belirleyip düzeltmek ve PAYTR’nin PAYTR Ödeme Hizmeti’nin kullanımıyla ilgili talep ettiği ek tedbirleri almakla yükümlüdür. Şüpheye mahal vermemek adına Müşterinin, İŞYERİ nezdinde Mevzuata uygun bir şekilde Hassas Müşteri Verileri’nin tutmasına, işlemesine veya kaydetmesine onay verdiği süreçler bakımından işbu madde uygulanmayacaktır.
5.20. İŞYERİ, Türkiye Bankalar Birliği Fiktif İşlem Değerlendirme Komitesi tarafından hazırlanan kara listeye girmesi, sakıncalı sektörlerde faaliyet göstermeye başlaması veya PAYTR’nin politikaları uyarınca çalışılmasını riskli olarak değerlendirmesi halinde PAYTR Ödeme Hizmeti’nin durdurulabileceği ve Sözleşme’nin tazminatsız bir şekilde feshedilebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.21. İŞYERİ, İŞYERİ Paneli’ne erişecek veya PAYTR Ödeme Hizmeti’nin kullanımında görev alacak çalışanlarının işbu Sözleşme ve PAYTR Ödeme Hizmeti’ne ilişkin koşullara uygun hareket etmesinden münhasıran sorumlu olacaktır. Sözleşme’nin veya Mevzuat hükümlerinin İŞYERİ’nin çalışanları tarafından ihlali halinde gerek sözleşmesel sorumluluk gerekse zararların tazmini bakımından PAYTR’nin tek muhatabı İŞYERİ olacaktır.
5.22. İŞYERİ Mağaza’da ve Mağaza’nın erişime açık ilgili sayfalarında geçerliliği devam eden SSL sertifikası kullanmakla yükümlüdür. İŞYERİ, SSL sertifikasının sürekli biçimde geçerli kalmasını sağlamakla yükümlüdür.
5.23. İŞYERİ, PCI-DSS standartları kapsamında PAYTR tarafından kendisine bildirilen güvenlik gerekliliklerini yerine getireceğini, aksi taktirde PAYTR Ödeme Hizmeti’nin kullanımına son verilebileceğini kabul eder. PAYTR, İŞYERİ’nin bu gereklilikleri yerine getirip getirmediği ile ilgili bilgi ve belge talep edebilir.
5.24. İŞYERİ, PAYTR Ödeme Hizmeti ile PAYTR tarafından kendisine sağlanan entegrasyonu sadece PAYTR’ye iletilen başvuru dokümanında yer verilen ve/veya PAYTR tarafından yazılı olarak onay verilen Mağaza’da kullanabileceğini kabul ve beyan eder. Şüpheye mahal vermemek adına Sözleşme’ye konu hizmetlerin farklı bir Mağaza’da kullanımı PAYTR’nin ön onayına tabidir. İŞYERİ, PAYTR Ödeme Hizmeti’ni herhangi bir şekilde üçüncü kişilere kullandırmayacaktır.
5.25. PAYTR Ödeme Hizmeti’nin Mevzuata uygun bir şekilde sunulabilmesi için İŞYERİ, Mağaza üzerinden gerçekleştirmiş olduğu faaliyetlerin, ortaklık yapısının, Mağaza’ya ait URL adresinin, adres, telefon, yetkili kişi gibi irtibat bilgilerinin kısmen veya tamamen değiştirilmesi halinde, söz konusu değişiklik derhal yazılı olarak PAYTR’ye bildirmekle yükümlüdür.
5.26. İŞYERİ’nin ortaklık yapısının veya Mağaza üzerinden yürüttüğü faaliyetlerin konusunun değişmesi ve yeni ortaklık yapısı veya faaliyetlerin Sözleşme’ye, Mevzuata veya PAYTR politikalarına uygun olmaması halinde PAYTR, PAYTR Ödeme Hizmeti’ni herhangi bir ihbara lüzum olmaksızın askıya alabilme ve/veya herhangi bir tazminat ödemeksizin işbu Sözleşme’yi derhal feshetme hakkına sahip olacaktır.
5.27. İŞYERİ, işbu Sözleşme’yle belirlenen yükümlülüklerini yerine getirmesini olumsuz etkileyen veya etkileyebilecek olan veya PAYTR açısından zarar veya kayba yol açabilecek herhangi bir eylem, ihmal veya hatanın ortaya çıkması halinde bu hususu derhal PAYTR’ye bildirilecektir.
5.28. İŞYERİ, PAYTR Ödeme Hizmeti’ni kullanırken Sözleşme hükümleri ile sağlanacak hizmetler özelinde düzenlenen ve işbu Sözleşme’nin ekinde yer alan kurallara uymakla yükümlüdür. İŞYERİ, işbu Sözleşme’de belirlenen yükümlülüklerini eksik veya hiç yerine getirmemesi nedeniyle PAYTR’nin işbu Sözleşme’yi tazminat ödemeksizin feshetme yetkisi bulunduğunu ve 3. kişiler tarafından PAYTR’ye yönlendirilecek tazminat taleplerini, kamu otoriterleri ve Kartlı Sistem Kuruluşları tarafından kesilecek idari para cezalarını ve bunların dışında PAYTR nezdinde meydana gelecek tüm zarar ve hak kayıplarını tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.29. İŞYERİ, Bankalararası Kart Merkezi A.Ş. tarafından adres, T.C. kimlik numarası / vergi kimlik numarası bilgileri eşleştirilerek kendisi için bir işyeri kodu oluşturulacağını, Sözleşme kapsamında PAYTR Ödeme Hizmeti aracılığıyla gerçekleştireceği işlemlerin bu işyeri kodu ile takip edileceğini, işyeri kodu oluşturulurken eşleştirilen bilgilerin Bankalararası Kart Merkezi A.Ş. bünyesindeki işyeri kayıt sistemine kaydedileceğini, işbu Sözleşme’nin ticari ve/veya teknik olmayan nedenlerle sonlandırması durumunda PAYTR tarafından işyeri kayıt sistemine bildirim yapılacağını, söz konusu işyeri kayıt sistemi üzerinde diğer ödeme hizmeti sağlayıcılar tarafından sorgulama yapılabileceğini bildiğini ve bu madde kapsamında yapılacak bilgi paylaşımlarına ve sorgulamalara onay verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6. SORUMLULUK VE TAAHHÜTLER

6.1. PAYTR, PAYTR Ödeme Hizmeti’nin kesintisiz çalışacağını garanti etmemekle birlikte, düzgün ve güvenli bir biçimde çalışması için gerekli olan bakımı, donanımı ve teknik desteği sağlayacak, hizmetlerin devamlılığının sağlanması için Mevzuat kapsamında öngörülen yükümlülüklerini yerine getirecek, PAYTR Ödeme Hizmeti’nde yaşanabilecek PAYTR’den kaynaklanmayan kesintilere derhal müdahale edecek ve bu kesintileri mümkün olan en kısa süre içerisinde gidermek için gerekli tedbirleri alacaktır.
6.2. İşbu Sözleşme’nin İŞYERİ tarafından ihlal edilmesine bağlı olarak ve/veya PAYTR’nin anlaşmalı olduğu banka, kuruluş ve altyapı hizmeti sağlayıcılardan kaynaklanan sorunlar nedeniyle Ödeme Hizmeti’nde yaşanacak gecikmeler, aksaklıklar, hatalar ve bunlardan kaynaklanacak zararlardan PAYTR sorumlu değildir. İŞYERİ, bu kapsamda yaşanan sorunlar nedeniyle PAYTR’den herhangi bir tazminat veya faiz talebinde bulunamayacaktır.
6.3. İŞYERİ, PAYTR Ödeme Hizmeti kullanılarak ödemesi yapılacak mal ve hizmetlerin temini, teslimi, satışı veya bu kapsamda Müşteri ile kurulan sözleşmeye ilişkin PAYTR’nin hiçbir taahhüt ve yükümlülüğü olmadığını, PAYTR tarafından sunulan hizmetin 6493 s. Kanun uyarınca ödeme hizmeti sunulmasından ibaret olduğunu bildiğini ve bu işlemlere ilişkin 3. kişilerin her türlü talebinden PAYTR’yi ari kılacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
6.4. İŞYERİ, Mağaza üzerinden gerçekleştirdiği faaliyetlerin ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlamak, bu kapsamda gerekli sözleşmeleri düzenlemek, bilgilendirme yükümlülüklerini yerine getirmek ve Müşterinin haklarını kullanmasını sağlamaktan münhasıran sorumlu olduğunu, PAYTR Ödeme Hizmeti kapsamındaki ödemelerle bağlantılı olan işlemler bakımından bu yükümlülüklerini yerine getirdiği gösterir bilgi, belge ve kayıtları işlem anından itibaren on (10) yıl süre ile ancak her halükarda Sözleşme süresince saklayacağını ve talep halinde PAYTR’ye en geç iki (2) iş günü içerisinde ibraz edeceğini, aksi halde PAYTR’nin ödeme İŞYERİ’ne yapılacak ödemeleri askıya alma hakkının bulunduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
6.5. İŞYERİ, PAYTR Ödeme Hizmeti’ni kullanırken gerçekleştireceği hukuka aykırı eylemlere ilişkin tüm sorumluluğun kendisine ait olacağını, bu kapsamda meydana gelebilecek her türlü mali, idari ve cezai yaptırımdan bizzat sorumlu olacağını kabul ve taahhüt eder.

7. CHARGEBACK VE HARCAMA İTİRAZLARI

7.1. İŞYERİ, Müşteri tarafından belirli şartlar altında Mağaza üzerinden gerçekleştirilen hizmet veya ürün satışına ilişkin ödeme işlemleri için Chargeback veya harcama itirazı talebinde bulunulabileceğini, bu kapsamdaki taleplerin iş ortağı bankalarca değerlendirileceğini bildiğini kabul etmektedir. PAYTR, Chargeback talebi veya harcama itirazına konu ödemeleri ilgili talep ve itirazlar İŞYERİ lehine sonuçlanana kadar bloke etme hakkına sahiptir.
7.2. PAYTR Ödeme Hizmeti kapsamındaki bir ödemenin Müşteri tarafından verilen rıza/onay kapsamında gerçekleştirildiğini ispat yükümlülüğü işbu Sözleşme kapsamında İŞYERİ’ne aittir. PAYTR, Müşteri tarafından sunulacak kötü niyetli Chargeback taleplerine ve harcama itirazlarına karşı İŞYERİ ile iş birliği yapacak, İŞYERİ’nin sunacağı bilgi ve belgeleri öncelikle inceleyecektir
7.3. İŞYERİ, özellikle Müşteri’nin Chargeback veya harcama itirazı talebine konu olan ödeme işlemi hakkında kendisinden talep edilen tüm bilgi ve belgeleri talep tarihinden itibaren iki (2) iş günü içerisinde PAYTR’ye sağlamakla yükümlü olup Chargeback veya harcama itirazı sürecinin yürütülmesine ilişkin olarak PAYTR tarafından talep edilen iş birliği koşullarını yerine getirecektir.
7.4. İŞYERİ’nin, kendisinden talep edilmesini müteakip iki (2) iş günü içerisinde ilgili bilgi ve belgeleri sağlayamaması veya talebin Müşteri lehine sonuçlandırılması halinde PAYTR, Chargeback veya harcama itirazı ile ilgili işlem tutarı ve işlem özelinde PAYTR tarafından üstlenilen masrafları İŞYERİ’nin hesabından mahsup etme hakkına sahip olacaktır. İŞYERİ, ilgili tutarların İŞYERİ’nin hesabında yeterli bakiye bulunmaması gibi sebeplerle mahsup edilemediği durumlarda söz konusu tutarları ilk talep üzerine PAYTR’ye ödemeyi taahhüt eder.
7.5. PAYTR, kendisine iletilen Chargeback talebi veya harcama itirazları ile ilgili olarak İŞYERİ ve Müşteri’nin anlaşmalı bir şekilde hareket ettiğine ve anlaşmalı işyeri dolandırıcılığına başvurulduğuna ilişkin makul şüpheye sahip olması, İŞYERİ’nin dolandırıcılığa maruz kaldığını tespit etmesi bu konuda makul şüpheye sahip olması veya İŞYERİ’nin PAYTR nezdindeki bakiyesinin gelmesi beklenen sonraki talep ve itirazları karşılayamayacak ölçüde az olması halinde, İŞYERİ’ne derhal bildirimde bulunmak ve gerekçesini açıklamak şartıyla ilgili işlem ve masraf tutarları ile sınırlı olmaksızın ödemelere bloke koyma hakkını saklı tutar. Chargeback talebinin veya harcama itirazının sonuçlandırılmasına kadar ilgili tutarın ödemesinin ertelenmesi nedeniyle PAYTR’nin İŞYERİ’ne karşı hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

8. DOLANDIRICILIĞIN ÖNLENMESİ

8.1. PAYTR Ödeme Hizmeti üzerinden gerçekleştirilen bir işlemin riskli ve/veya sahte olabileceği veya başka bir suç faaliyeti içerdiği konusunda PAYTR, iş ortağı bankalar, Kartlı Sistem Kuruluşları veya Resmi Kuruluşların makul bir şüpheye sahip olması halinde, İŞYERİ’ne yapılacak ödemeler riskin veya şüphenin ortadan kalkmasına kadar ertelenebilecek, PAYTR Ödeme Hizmeti kısmen veya tamamen durdurulabilecektir. Riskin veya şüphenin gerçekleşmesi durumunda PAYTR’nin işlem tutarlarını İŞYERİ’ne ödememe hakkı saklıdır. Bu madde kapsamında ödemelerin askıya alınması ve/veya ertelenmesi nedeniyle PAYTR’den herhangi bir tazminat veya faiz talebinde bulunulamayacak, PAYTR’nin bu hak ve yetkilerini kullanması Sözleşme’nin ihlali şeklinde yorumlanamayacaktır.
8.2. İŞYERİ, Mağaza’da kendisine veya üçüncü bir kişiye ait ödeme aracı kullanılması suretiyle kazanç elde etmek amacıyla PAYTR Ödeme Hizmeti üzerinden gerçek dışı bir satış işlemi yaparak kendisine yahut üçüncü kişilere yarar sağlayıcı nakit satışı niteliği taşıyan işlemlerde bulunamaz ve böyle bir durumda PAYTR tarafından 8.1.’de öngörülen yaptırım uygulanır.
8.3. İşbu maddenin amaçları doğrultusunda İŞYERİ, çalışanlarının, temsilcilerinin ve vekillerinin davranışlarından da sorumludur.
8.4. İŞYERİ, işlemlerle ilgili dolandırıcılık veya diğer cezai faaliyetlerin önlenmesi ve tespiti için PAYTR ile tam bir iş birliği içerisinde hareket etmek ve PAYTR’nin yönlendirmelerine uymakla yükümlüdür.

9. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

9.1. Taraflar, işbu Sözleşme kapsamında kendilerine yazılı, sözlü, elektronik formatta veya sair şekillerde açıklanan, ifşa edilen, temin edilen veya erişim olanağı verilen ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda tanımlanan kişisel verilerin amacı dışında işlenmesi, kullanılması veya paylaşılması halinde meydana gelecek tüm hak kaybı ve zararları tazmin etmekle yükümlüdür.
9.2. İŞYERİ, PAYTR Ödeme Hizmeti kapsamında PAYTR’ye aktardığı kişisel veriler bakımından Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işbu Sözleşme kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatı ile hareket ettiğini, ilgili Kanun ve sair mevzuatta bu sıfata bağlanan her türlü yükümlülüğünü eksiksiz yerine getireceğini kabul ve beyan eder.
9.3. İŞYERİ, Ödeme Hizmetini kullanması nedeniyle Sözleşme kapsamında PAYTR ile paylaşacağı kişisel verilerin aktarılması, ödeme ile sahtecilik önleme hizmetlerinin sunulması ve işbu Sözleşme’de yer verilen diğer süreç/hizmetlerin yürütülmesi amacıyla işlenmesi için ilgili kişilere gerekli bilgilendirmeleri yapacağını ve ilgili kişilerden gerekli izni alacağını kabul ve beyan eder.
9.4. İŞYERİ, Kişisel verilerin aktarılması ve işlenmesine ilişkin ilgili kişilerden gerekli izinlerin alınmaması; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’mun 10. ve 11. maddeleri kapsamında öngörülen bilgilendirmenin ilgili kişilere yapılmaması veya eksik yapılması; 12. maddesi kapsamında öngörülen veri güvenliği ve muhafazasının sağlanması için gerekli önlemlerin alınmaması; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda yer alan hükümler kapsamında kurulacak olan Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yapılacak düzenlemelere ve alınacak Kurul kararlarına eksiksiz uyulmaması ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda veri sorumlusuna ait diğer yükümlülüklerin ihlalinden dolayı PAYTR nezdinde meydana gelecek her türlü üçüncü kişi taleplerini, idari para cezalarını ve her türlü zarar ve hak kayıplarını tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
9.5. İŞYERİ, PAYTR’ye aktardığı veriler bakımından PAYTR’nin “Veri İşleyen” sıfatını haiz olduğunu kabul ve beyan eder. PAYTR, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’mun Veri İşleyene ilişkin getirmiş olduğu tüm sorumluluk ve yükümlülükleri yerine getirecektir. PAYTR, işbu madde kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle meydana gelebilecek neticelerden kusuru oranında sorumlu olacaklardır.

10. FİKRİ MÜLKİYET VE TANITICI İŞARETLER

10.1. PAYTR Ödeme Hizmeti’ne ilişkin tüm metinler, biçimlendirme (hizmetler içerisindeki materyallerin seçimi, düzenlemesi ve yerleşimi dâhil olmak ancak bu sayılanlar ile sınırlı olmamak üzere) ile resimler, grafikler, animasyonlar, araçlar, grafik bileşenler, uygulamalar, reklamlar, videolar, müzik, sesler, makaleler, reklam metinleri, yaratıcı materyaller, fotoğraflar, ticari markalar, hizmet markaları, ticari unvanlar, logolar ve Hizmetler içerisindeki diğer materyaller ve bilgiler) PAYTR’nin, alt ve bağlı kuruluşlarının ve bu sayılanlar ile ilintili lisans verenlerin ve lisans sahiplerinin fikri mülkiyet haklarına tabidir. Söz konusu materyaller İŞYERİ tarafından kopyalanamaz, tersine düzenleme işlemlerine tabi tutulamaz, kaynak koda dönüştürülemez, tersine çevrilemez, tadil edilemez, diğer internet sitelerine yeniden gönderilemez, belirli bir kullanım için uyarlanamaz, bağlantı kurulamaz, değiştirilemez veya sair surette dağıtılamaz, yeniden dağıtılamaz, lisanslanamaz, alt lisans verilemez veya herhangi bir biçimde aktarılamaz.
10.2. İŞYERİ, yapacağı her türlü tanıtımda PAYTR ismini, logosunu, PAYTR’nin yazılı müsaadesi olmadan kullanmayacaktır. İŞYERİ ödeme sayfasında yer alan Kartlı Sistem Kuruluşları’na ait logoların yer aldığı alanda PAYTR’nin logosuna PAYTR tarafından belirlenecek şekilde yer verecektir. İŞYERİ bu alanda PAYTR’nin yazılı izni olmadan bir değişiklik yapamayacak, PAYTR’nin logosunda herhangi bir değişiklik olması halinde makul süre içerisinde gerekli güncellemeleri gerçekleştirecektir.
10.3. İşbu Sözleşme ile PAYTR tarafından İŞYERİ’ne sağlanan PAYTR Ödeme Hizmeti, ‘Bu internet sitesinde/uygulamadaki ödeme hizmetleri PAYTR Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.’ cümlesi ile Mağaza’da duyurulacaktır. İŞYERİ ayrıca Müşteri’nin gerektiğinde ulaşabilmesi amacıyla Mağaza’dan https://www.PAYTR.com web sitesine bağlantı verecektir.
10.4. İŞYERİ, PAYTR’nin web sitesinde, İŞYERİ’nin Mağaza ve logosunu dilediği takdirde işbu Sözleşme yürürlükte kaldığı sürece yayınlayacağını kabul etmektedir. Bu amaç doğrultusunda İŞYERİ, PAYTR tarafından talep edilen formatta, logosu başta olmak üzere gerekli olan tüm bilgileri PAYTR’ye sağlamakla yükümlüdür.

11. ÜCRETLER VE KOMİSYON BEDELİ

11.1. İşbu Sözleşme kapsamında sağlanan Hizmetler karşılığında İŞYERİ, iletilen teklif dokümanında belirtilen ve İŞYERİ Paneli’nde yayınlanan Ücretleri ödemekle yükümlü olacaktır. Söz konusu Ücretler, PAYTR tarafından İŞYERİ’nin Banka Hesabı’na aktarılacak tutarlarından öncelikli olarak mahsup edilecektir.
11.2. İŞYERİ, Sözleşme’nin akdedilmesinden itibaren herhangi bir zaman içerisinde PAYTR’nin çalışmakta olduğu bankaların veya anlaşmalı kuruluşların herhangi bir sebeple komisyon oranları ve/veya ücretlendirme politikalarını güncellemeleri veya ekonomik gelişmelerin gerekli kılması durumunda uygulanacak olan Ücretlerde değişiklik yapılabileceğini, söz konusu değişikliklerin PAYTR tarafından İŞYERİ Paneli üzerinden duyurulma tarihi itibariyle yürürlüğe gireceğini kabul etmektedir.

12. İŞYERİ PANELİ KULLANIMI

12.1. İŞYERİ her zaman İŞYERİ Paneli üzerinden PAYTR Ödeme Hizmetine konu olan ödemeleri, bu ödemelerin detaylarını, ödemelere ilişkin yapılan iadeleri, ödeme sonrası kendisine aktarılan ödemeleri ve mevcut bakiyesini izleyebilir ve bunlara ilişkin rapor alabilir, ödeme işlemi için sunulması gereken bilgilere, ödeme işlemlerinin para birimi cinsine ve tutarına, ödenmesi gereken toplam ücret ve ücretlerin dökümüne, varsa ödeme işlemine uygulanan döviz kuruna ve ödeme tarihine ilişkin bilgiye ulaşabilir, ayrıca soru, talep ve şikayet bildirimlerini iletmek için İŞYERİ Paneli’ni kullanarak PAYTR’ye ulaşabilir.
12.2. İŞYERİ Paneli’ne erişim, PAYTR tarafından İŞYERİ’ne özel olarak oluşturulacak kullanıcı bilgileri ve şifre ile sağlanacaktır. İŞYERİ, kendisine sağlanan kullanıcı bilgileri ile şifresini gizli tutmakla, yetkisiz şahıslara ifşa etmemekle ve tahsis amacı haricinde başkaca amaçlar için kullanılmasını önlemekle yükümlüdür. İŞYERİ Paneli üzerinden alt kullanıcılar oluşturulması mümkündür ancak ek kullanıcılar tarafından gerçekleştirilen işlemlere ilişkin tüm sorumluluk İŞYERİ’ne aittir.
12.3. PAYTR, İŞYERİ Paneli’ne erişim için ek doğrulama ve güvenlik adımları öngörebilecek olup İŞYERİ, PAYTR tarafından uygulanan doğrulama ve güvenlik adımlarına riayet etmeyi, doğrulama ve güvenlik adımlarının tamamlanması esnasında kullanılan iletişim araçlarının yetkisiz kullanılmasını önlemekle yükümlüdür.
12.4. PAYTR, İŞYERİ tarafından kullanıcı bilgileri veya şifrenin kaybedilmesi veya üçüncü kişilerce ele geçirilmesi veya 12.3. maddede bahsi geçen iletişim araçlarının yetkisiz olarak kullanılması durumunda, kusurun PAYTR’ye ait olduğu kanıtlanmadığı müddetçe herhangi bir sorumluluğa sahip olmayacak, bu hususlardan ve ortaya çıkabilecek zararlardan İŞYERİ sorumlu olacaktır.
12.5. İŞYERİ, kullanıcı bilgileri veya şifreleri kaybetmesi veya bunların üçüncü kişilerce ele geçirilmesi veya 12.3. maddede bahsi geçen iletişim araçlarının yetkisiz olarak kullanılması veya bu kapsamda bir şüpheye sahip olması durumunda durumu derhal PAYTR’ye yazılı olarak bildirecektir. Bildirim üzerine PAYTR söz konusu kullanıcı bilgileri, şifreler veya 12.3. maddede bahsi geçen iletişim araçlarının İŞYERİ Paneli’ne erişimde kullanımı engellemek üzere gerekli tedbirleri alacaktır.

13. SÖZLEŞME SÜRESİ VE FESİH

13.1. 13.1. İşbu Sözleşme Taraflarca feshedilmedikçe yürürlükte kalacaktır. İŞYERİ tarafından 30 gün, PAYTR tarafından 30 gün önceden yapılacak fesih bildirimi ile Sözleşme sona erdirilebilecektir. Fesih süresi, fesih bildiriminin tebellüğ edildiği gün başlayacaktır.
13.2. 13.2. İŞYERİ, aşağıdaki hususlardan herhangi birinin gerçekleşmesi veya gerçekleşeceğine dair makul bir şüphe bulunması halinde, işbu Sözleşme ile öngörülen diğer imkanlar ve Mevzuat kapsamındaki yükümlülükler saklı kalmak üzere, PAYTR’nin herhangi bir yazılı bildirime gerek olmaksızın Sözleşme’ye konu hizmeti tedbiren durdurabileceğini ve İŞYERİ’ne derhal yazılı bildirimde bulunarak işbu Sözleşme’yi feshedebileceğini kabul eder:

 1. İŞYERİ’nin, başka bir şirket ile birleşir ve/veya hakimiyeti altına girmesi halinde,
 2. İŞYERİ’nin yönetiminin herhangi bir şekilde el değiştirmesi halinde,
 3. Herhangi bir resmi kurum tarafından İŞYERİ’nin işbu Sözleşme’de öngörülen yükümlülüklerine aykırılık oluşturacak eylemler gerçekleştirdiğine dair bildirimde bulunulması,
 4. PAYTR’nin, Hizmetleri İŞYERİ’ne sunmaya devam etmesinin PAYTR için yükümlülük riski ya da itibarı açısından risk taşıdığı kanaatinde olması halinde,
 5. İŞYERİ tarafından Sözleşme ile öngörülen yükümlülüklerin ağır bir şekilde ihlal edilmesi halinde,
 6. İŞYERİ’nin ödeme hizmetinin kullanılmasına ilişkin talimatları ihlal etmesi halinde,
 7. PAYTR’nin işbu Sözleşme’nin 7. maddesi uyarınca ödemek zorunda kalacağı tutarların Sözleşme ile elde edilecek komisyon bedellerini geçmesi halinde,
 8. İŞYERİ’nin acze düşmesi, iflas, iflasın ertelenmesi, kayyum tayini ve konkordato ile ilgili prosedürlere konu olması halinde,
 9. İŞYERİ’nin faaliyetlerini veya Mağaza üzerinden gerçekleştirdiği faaliyetlerini fiili olarak durdurması ya da faaliyet konusunu esaslı bir şekilde değiştirmesi halinde,
 10. İŞYERİ’nin mal varlığının tümünü ya da önemli bir bölümünü elden çıkarması halinde,
 11. Şüpheli işlemlerin gerçekleştirilmesi halinde,
 12. Müşteri tarafından iletilen talep, itiraz, şikayet ve benzeri konuların ilgili olduğu işlemlerin, ay içerisinde PAYTR Ödeme Hizmeti kapsamında gerçekleştirilen aynı tip ödeme işlemlerinin sayısal olarak yarısına tekabül etmesi halinde.

13.3. İşbu sözleşmenin feshi, Taraflar’ın fesih tarihine kadar tahakkuk eden ve Mevzuat kapsamındaki hak ve yükümlülükleri etkilemez. Bu kapsamda, Sözleşme’nin herhangi bir sebeple sona ermesi halinde Müşteri’den gelebilecek İŞYERİ’nin Chargeback talepleri, harcama itirazları ve Resmi Kuruluş talepleri gibi İŞYERİ’nin sorumluluğunu doğuran hususlar bakımından, PAYTR’nin ise fesih tarihine kadar Sözleşme ve Mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirilen ödemeler bakımından sorumluluğu devam edecektir. br 13.4. Sözleşme’nin, Sözleşme’ye aykırılık veya Mevzuat ihlali veya Resmi Kuruluşların talepleri uyarınca sona ermesi durumunda PAYTR, İŞYERİ’nin İŞYERİ Paneli’ne erişimini derhal iptal edecektir. 13.5. Her bir Taraf’ın diğer hak ve yükümlülükleri işbu Sözleşmede aksi belirtilmediği sürece fesih anında sona erecek, ancak işbu Sözleşme’nin 6., 7., 8., 9. ve 10. maddeleri Sözleşme’nin feshinden sonra da geçerli olmaya devam edecektir.

14. MÜCBİR SEBEP

Harp, deprem, grev, lokavt, olağanüstü hal, sel, yıldırım, yangın, savaş, terör, ayaklanma ve bunun gibi hizmetin ifasını imkansız kılan durumlar mücbir sebep kabul edilip, mücbir sebep halinin 1 (bir) aydan fazla sürmesi halinde ve Taraflar’ın bu sebeple sözleşmesel yükümlülüklerinden herhangi birini tam ve/veya gereği gibi yerine getirememeleri durumunda Taraflar’dan herhangi biri işbu Sözleşme’yi tek taraflı olarak tazminatsız derhal sona erdirebilecektir.

15. DEVİR VE SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

15.1. İŞYERİ, PAYTR’nin yazılı onayı olmadan doğrudan veya dolaylı olarak tamamen veya kısmen Sözleşme’yi ve Sözleşme konusu hak ve yükümlülüklerini başkalarına devir ve temlik edemez.
15.2. PAYTR, her zaman için işbu sözleşmeden doğan hak, yükümlülük, alacak ve sorumluluklarını üçüncü şahıslara devir ve temlik edebilir.
15.3. İşbu Sözleşme’deki tüm değişiklik ve tadiller, PAYTR tarafından yapılacak ve İŞYERİ Paneli üzerinden duyurulacaktır. Mevzuattan kaynaklanan, bankalar/ TCMB / MASAK ve diğer düzenleyici ve denetleyici kurumlar tarafından öngörülen veya getirilen uygulamaların sözleşmede zorunlu kıldığı ve/veya iş ortağı bankaların komisyon oranlarına ilişkin olarak PAYTR tarafından yapılacak değişiklikler İŞYERİ Paneli’nde yayınlandıkları/duyuruldukları tarihte derhal; bunların dışında PAYTR tarafından yapılacak tek taraflı değişiklikler ise İŞYERİ Paneli’nde yayınlandıkları/duyuruldukları tarihten itibaren 3 (üç) gün içerisinde kabul edilmediği İŞYERİ tarafından açıkça bildirilmemesi halinde 3 (üç) günlük sürenin sonunda İŞYERİ tarafından kabul edilmiş sayılacak ve işbu sürenin sonunda yürürlüğe girecektir. PAYTR tarafından tek taraflı olarak Sözleşme’de yapılan değişiklikler haricindeki diğer tüm değişikliklerin Taraflar’ın tam ve karşılıklı mutabakatları kapsamında yazılı olarak yapılması zorunludur.

16. DİĞER HÜKÜMLER

16.1. İşbu Sözleşme Taraflar arasında internet ortamında akdedilmiş olup İŞYERİ, bu esnada kullandığı cihazların teknik donanımının ve altyapısının ve elverişli olmasından, internet ve iletişim bağlantısının bulunmasından bizzat sorumludur. Sözleşme kurulması esnasında herhangi bir eksiklik veya aksaklık yaşanması durumunda İŞYERİ bu durumu derhal PAYTR’ye bildirmekle yükümlüdür. PAYTR tarafından sözleşmenin akdedilmesi ile bağlantılı olarak elde edilen bilgi, belge ve kayıtlar Mevzuat kapsamında 10 (on) yıl süreyle saklanacaktır. İŞYERİ, söz konusu belge ve kayıtlara ilişkin bilgi almak istemesi halinde PAYTR ile iletişime geçebilecektir.
16.2. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün herhangi bir nedenle geçersiz olması halinde, diğer hükümlerin veya Sözleşme’nin uygulanabilirliği ve/veya geçerliliği, hükmün bu geçersizlikten etkilenmeyecektir.
16.3. İşbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda Taraflar’ın defter ve kayıtları ile bilgisayar kayıtları H.M.K. 193. maddesi anlamında muteber, bağlayıcı kabul edilecek ve işbu madde delil sözleşmesi niteliğinde olacaktır.
16.4. İşbu Sözleşme’ye ilişkin olarak PAYTR tarafından yapılacak tüm ihbar ve bildirimlerin yazılı olarak, eposta, İŞYERİ Paneli üzerinden ya da noter marifeti ile İŞYERİ’nin sözleşmede belirtilen adresine yapılması zorunlu olup bu hüküm ile belirlenen usul ve şekillerde yapılan tüm ihbarlar geçerli olacaktır. İŞYERİ tarafından yapılacak tüm ihbar ve bildirimler ise noter marifetiyle www.PAYTR.com sitesinin iletişim kısmında bulunan adresine yapılması zorunlu olup bu hüküm ile belirlenen usul ve şekillere aykırı yapılan ihbar ve bildirimler geçerli olmayacaktır.
16.5. İŞYERİ, PAYTR’ye ve/veya PAYTR Ödeme Hizmetine ilişkin kabul ettiği bilgi ve koşullara +90 850 441 32 66 numaralı telefon, [email protected] eposta adresi ve İŞYERİ Paneli vasıtasıyla ulaşabilecektir.
16.6. İŞYERİ’nin, sözleşmede belirtilen adreslerinde bir değişiklik olması durumunda, İŞYERİ, söz konusu değişikliği ve yeni tebligat adreslerini derhal ve yazılı olarak PAYTR’ye bildirecektir. Aksi halde, İŞYERİ’nin sözleşmede belirtilen adresine yapılmış ihbarlar, usulüne uygun ve geçerli şekilde yapılmış sayılacaktır.
16.7. Taraflar işbu Sözleşme’den kaynaklanacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Mahkeme ve İcra Müdürlükleri’nin yetkili olduğunu kabul ve beyan ederler.

16 maddeden oluşan işbu sözleşme Taraflar’ın serbest iradeleri ile akdedilmiş olup taraflar arasında 28.12.2023 onay tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

PLATFORM HİZMETİNE İLİŞKİN EK HÜKÜMLER

İşbu ek hükümler, sadece Platform Hizmeti’nden yararlanan İŞYERİ için uygulama alanı bulacaktır.

Platform Hizmeti’ne ilişkin ek hükümlerde yer verilen bazı kavramların tanımları aşağıdaki gibidir:

Alt İşyeri: İŞYERİ ile arasındaki sözleşme kapsamında Mağaza üzerinden ürün/hizmet satışında bulunan gerçek veya tüzel kişiler,
Alt İşyeri Banka Hesabı: Alt İşyeri’nin sahibi olduğu ve PAYTR’ye bildirilen, Platform Hizmeti kapsamında ödemelerin yapılacağı banka hesabı,
Platform Hizmeti: Alt İşyeri’nin Mağaza üzerinden satışa sunduğu mal ve/veya hizmetler karşılığında Müşteri tarafından ödenen bedelin tahsil edilmesi ve tahsil edilen tutarın İşyeri veya Alt İşyeri’ne ödenmesi şeklindeki ödeme hizmeti modeli anlamına gelir.

 1. İŞYERİ, Platform Hizmeti kapsamındaki ödemelerin kendisine ait Banka Hesabı’na yapılmasının ancak Alt İşyeri’nin ticari temsilci olarak hareket etmesi halinde mümkün olacağını bildiğini, bu kapsamdaki beyanlarının bağlayıcı olacağını ve Alt İşyeri ile akdettiği sözleşmelerde ticari temsilciliğe ilişkin hükümlerin yer almasından sorumlu olduğunu kabul eder. İŞYERİ’nin Alt İşyeri’nin ticari temsilcisi olarak hareket etmemesine karşın PAYTR’ye aksi yönde beyanda bulunması halinde söz konusu ödemeler sebebi ile meydana gelebilecek talep ve itirazlar ile bu kapsamda meydana gelebilecek olan zararların muhatabı İŞYERİ olacaktır. Böyle bir aykırılığı tespit etmesi halinde PAYTR, söz konusu aykırılık giderilene kadar ödemelere bloke koyma hakkına sahiptir
 2. Alt İşyeri’nin işbu Sözleşme ve Platform Hizmeti’ne ilişkin koşullara uygun hareket etmesi münhasıran İŞYERİ’nin sorumluluğundadır. Sözleşme’nin veya Mevzuat hükümlerinin Alt İşyeri tarafından ihlali halinde gerek sözleşmesel sorumluluk gerekse zararların tazmini bakımından PAYTR’nin tek muhatabı İŞYERİ olacaktır.
 3. İŞYERİ, Mevzuat kapsamında gerekli olması, bu yönde düzenleyici kurumlar tarafından talepte bulunulması veya PAYTR tarafından gerekli görülmesi hallerinde Sözleşme’nin 5.6. maddesinde öngörülen belgelerin Alt İşyeri’nden temin edilerek PAYTR ile paylaşılmasını sağlamakla yükümlüdür.
 4. İŞYERİ, PAYTR tarafından Platform Hizmeti’nin kullanılması kapsamında paylaşılacak bilgi ve belgeleri Alt İşyeri’nin bilgisine sunmak ve gerekli olan durumlarda onaylatmakla yükümlü olacaktır. Bu kapsamda İŞYERİ, Alt İşyeri onay kayıtlarını her halükarda Sözleşme süresince muhafaza edecek ve talep edilmesi halinde PAYTR ile paylaşacaktır.
 5. İşbu Sözleşme hükümlerinin Alt İşyeri tarafından ihlali halinde Sözleşme’nin İŞYERİ tarafından ihlal edilmesine ilişkin hükümler aynen uygulanacaktır.
PAYTR NEOPOS/NEOPOS+ HİZMETİNE İLİŞKİN EK HÜKÜMLER

İşbu ek hükümler, sadece PAYTR NEOPOS Hizmeti’nden yararlanan İŞYERİ için uygulama alanı bulacaktır.

PAYTR NEOPOS Hizmeti’ne ilişkin ek hükümlerde yer verilen bazı kavramların tanımları aşağıdaki gibidir:

GİB: Gelir İdaresi Başkanlığı,
Kart Okuyucusu: Kartlar ile temassız işlem yapılmasını mümkün kılan POS’lar, PAYTR UYGULAMASI ya da telefon, otomat vb. kart ile temassız işlem kabul eden cihazlar,
Kart Şifresi (PIN): Müşteri’nin sahibi olduğu kredi kartı veya debit kartın ATM makinelerinde ve POS cihazlarında kullanımını sağlayan şifre,
PAYTR NEOPOS: PAYTR tarafından İŞYERİ’ne sağlanacak olan, İŞYERİ’nin Mağaza üzerinden gerçekleştireceği mal veya hizmet satışları kapsamındaki ödemeleri PAYTR Uygulaması üzerinden, PAYTR Uygulaması’na entegre edilmiş POS aracılığı ile tahsil etmesini sağlayan ödeme hizmeti,
PAYTR NEOPOS BRIDGE: PAYTR NEOPOS hizmetinin PAYTR Uygulaması’na ihtiyaç duyulmaksızın çalışmasını sağlayan hizmet,
PAYTR NEOPOS+: PAYTR tarafından İŞYERİ’ne sağlanacak olan, İŞYERİ’nin Mağaza üzerinden gerçekleştireceği mal veya hizmet satışları kapsamındaki ödemeleri PAYTR Uygulaması üzerinden, PAYTR Uygulaması’na entegre edilmiş POS aracılığı ile tahsil etmesini ve ayrıca İŞYERİ’nin fatura düzenlemesini sağlayan ödeme hizmeti,
PAYTR NEOPOS+ BRIDGE: PAYTR NEOPOS+ hizmetinin PAYTR Uygulaması’na ihtiyaç duyulmaksızın çalışmasını sağlayan hizmet,
PAYTR Uygulaması: İŞYERİ tarafından kullanılan mobil cihazın Kart Okuyucusu’na dönüştürülmesini sağlayan cep telefonu satış terminali,
Satış Belgesi: İŞYERİ tarafından gerçekleştirilen mal veya hizmet satışlarına ilişkin olarak PAYTR Uygulaması üzerinden düzenlenen belge,
Şifre Klavyesi: Temassız Ödeme Terminali üzerinden ödeme yapılması esnasında Müşteri’nin Kart Şifresi’ni girdiği ekran,
Temassız Ödeme Özellikli Kart: Müşteri’nin talep etmesi halinde Kart Okuyucusu ile temassız ödeme işlemi gerçekleştirilebilen kartları anlamına gelir.

1. İŞYERİ, PAYTR Uygulaması’nı sadece PAYTR’nin onay verdiği Mağaza’larda gerçekleştirilecek işlemler için kullanacağını, her ne amaçla olursa olsun başka bir ticari işletme bünyesinde veya hiçbir şekilde nakit para veya başkaca bir menfaat temini de dahil başkaca herhangi bir amaçla kullanmayacağını, aksi taktirde PAYTR nezdinde ve/veya ilgili yasal mevzuat ve düzenlemeler kapsamında doğmuş ve doğacak her türlü zarar ve ceza yaptırımını tüm ferileri ile birlikte PAYTR’nin ilk yazılı talebinde tek seferde ve nakden tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
2. İŞYERİ, PAYTR Uygulaması’nın kullanımına ilişkin olarak PAYTR tarafından kendisi ile paylaşılacak olan yönlendirmelere ve güvenlik tedbirlerine uygun davranacağını kabul ve beyan eder. İŞYERİ söz konusu hizmetlerden faydalanabilmek için NFC özellikli Android işletim sistemine sahip bir cihaza sahip olması ve ödeme yapacak müşterinin kredi kartının temassız özellikli olması gerektiğini kabul eder.
3. İŞYERİ, Müşteri tarafından PAYTR Uygulaması üzerinden ödeme yapılması esnasında kullanılan kredi kartına ilişkin kart numarasını, ismi ve kartın son kullanım tarihini kontrol etmelidir. İŞYERİ, söz konusu bilgileri hiçbir suretle kayıt almamayı, Kart hamilinden uygulama haricinde hiçbir ortamda ve şekilde şifre veya kart numarası almamayı, bu kapsamda Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerine aynen uymayı beyan ve taahhüt eder.
4. Müşteri tarafından ödeme esnasında Kart Şifresi girilecek olması halinde İŞYERİ, Kart Şifresi’nin bizzat Müşteri tarafından Şifre Klavyesi’ne girilmesini sağlamayı, hiçbir suretle Kart Şifresi’nin kendisi ile paylaşılmasını talep etmeyeceğini, uygulama işlemleri ve şifre girişi işlemi sırasında başka bir uygulama açmayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.
5. İŞYERİ, kart limiti yetersiz olan Müşteri bakımından hiçbir suretle bölerek işlem yapamayacağını bildiğini, bölerek işlem yapması halinde bu sebeple PAYTR nezdinde meydana gelebilecek olan her türlü zararı tazmin etmeyi beyan ve taahhüt eder.
6. İŞYERİ, PAYTR NEOPOS+ veya PAYTR NEOPOS+ BRIDGE hizmetlerini kullanabilmek için PAYTR tarafından bildirilecek e-fatura entegratörlerinden biriyle entegre olması gerektiğini, aksi taktirde PAYTR NEOPOS+ veya PAYTR NEOPOS+ BRIDGE hizmetlerini kullanamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
7. İŞYERİ tarafından satışı gerçekleştirilen ürün ve/veya hizmetlere ilişkin tüm bilgiler, fiyatlar, vergiler ve diğer bilgiler İŞYERİ tarafından belirlenmekte ve sisteme girilmektedir. Bu kapsamda İŞYERİ, söz konusu bilgilerin doğru ve eksiksiz bir şekilde girilmesinden ve ilgili satış/tahsilat işlemine ilişkin yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesinden bizzat sorumludur.
8. Taraflar, belirlenen bedellerin üzerindeki işlemlerde fatura düzenlenmesi için İŞYERİ tarafından girilmesi gerekli olabilecek bilgilerin doğru ve eksiksiz girilmesinden yine İŞYERİ’nin sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler.
9. İŞYERİ, PAYTR Uygulaması aracılığı ile aldığı ödemelere ilişkinin olarak her gün, gün sonu raporu almayı kabul, beyan ve taahhüt eder.
10. Müşteri’nin PAYTR Uygulaması üzerinden gerçekleştirilen ödeme işlemine ilişkin olarak kart bankası, İŞYERİ veya PAYTR nezdinde harcama itirazında bulunması halinde İŞYERİ, PAYTR tarafından kendisinden talep edilen Satış Belgesi dahil her türlü bilgi ve belgeyi derhal (her halde en geç iki gün içerisinde) sunmayı, söz konusu itirazın aksinin kanıtlanamaması halinde, Satış Belgesi tutarının Müşteri’ye iade edileceğini, eğer bu tutar kendisine ödenmiş ise söz konusu tutarı derhal PAYTR’ye iade etmesi gerektiğini, söz konusu tutarın İŞYERİ’nin PAYTR nezdindeki hesabından resen takas ve mahsup edilebileceğini kabul beyan ve taahhüt eder.
11. İşlemin niteliği nedeniyle harcama ve alacak belgesi düzenleme imkânı olmayan hallerde kartlar, Müşteri tarafından çeşitli iletişim araçları ile kart numarası bildirilmek veya imza yerine geçen kod numarası, şifre ya da kimliği belirleyici benzeri başka bir yöntemle işlem yapılmak suretiyle de kullanılabilir. İŞYERİ; kartın PAYTR Uygulaması üzerinden ödeme yapılırken kullanımının mümkün olmadığı durumlarda harcama veya nakit ödeme belgesi düzenleyen mekanik cihazlar haricinde bir cihaz üzerinden herhangi bir işleme tabi tutamaz.
12. İŞYERİ, PAYTR tarafından kendisi ile paylaşılan ve PAYTR Uygulaması’na erişim sağlarken kullanacağı şifreler ile PAYTR Uygulaması’nı yükleyeceği cep telefonu/mobil cihazların güvenliğinden ve üçüncü kişilerin erişimine imkan verilmeyecek şekilde muhafaza edilmesinden bizzat sorumludur. İŞYERİ, PAYTR Uygulaması üzerinden kendisine tahsis edilen şifreler ile gerçekleştirilmiş herhangi bir işlemden bizzat sorumlu olup, bu kapsamda herhangi bir itiraz ileri süremeyeceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. İŞYERİ, işbu madde kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal etmesi neticesinde PAYTR nezdinde meydana gelebilecek olan zararları herhangi bir mahkeme kararına gerek kalmaksızın ilk talepte nakden ve defaten tazmin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
13. İŞYERİ, uygulamanın yüklendiği cihazların, İŞYERİ zilyetliğinden çıkması, çalınması, kaybolması, fiziki arızası olması gibi gerekli durumlarda uygulamayı kullanıma derhal kapatmalı ya da derhal PAYTR’ye bildirimde bulunarak uygulamayı kapattırmalıdır.
14. İŞYERİ, PAYTR Uygulaması’nın kullanılacağı mobil cihazların teknik donanımının ve altyapısının yeterli ve elverişli olmasından, cihazın internet ve iletişim bağlantısının bulunmasından ve ağ güvenliğinden bizzat sorumludur.
15. İŞYERİ, PAYTR Uygulaması üzerinden yapılacak işlemler esnasında işleme dair yalnızca bir makbuz üretileceğini ve makbuzun PAYTR’ye bildirmiş olduğu e-posta adresine iletileceğini bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Bildirilen e-posta adresinin hatalı olması halinde İŞYERİ’nin makbuza ulaşamamasına veya geç ulaşmasına ilişkin olarak PAYTR’nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
16. PAYTR, İŞYERİ’ne hizmet sunmadan önce GİB sistemi üzerinden İŞYERİ’nin ilgili hizmetleri kullanıp kullanamayacağının ve/veya Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz kullanma mükellefiyetinin olup olmadığını kontrol edecek, İŞYERİ’nin mevcut mükellefiyet durumuna göre işbu Sözleşme kapsamındaki hizmetlerin bir kısmını veya tamamını durdurabilecek veya belirli hizmetleri sunmaktan imtina edebilecektir.
17. İŞYERİ, Satış Belgeleri dahil olmak üzere ödeme işlemine ilişkin belgeleri düzenleme tarihinden itibaren 10 (on) yıl süre ile saklamak ve talep halinde PAYTR’ye ibraz etmekle yükümlüdür.
18. İŞYERİ, PAYTR Uygulaması üzerinden yürütülen sürecin sadece kartlı ödeme sistemleri kurallarına uygun olarak ödeme alınmasını kapsadığını bildiğini, bu kapsamda yürütmekte olduğu ticari faaliyetlere ilişkin olarak gerçekleştirilen nakit ödemeler, GİB nezdindeki ve 507 Sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği tahtındaki yükümlülüklerin ve GİB tarafından İŞYERİ’ne uygulanabilecek olan cezaların bizzat kendi sorumluluğunda olduğunu, bu kapsamdaki yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde PAYTR’ye kesilebilecek olan cezalar ve PAYTR’nin zararlarından sorumlu olacağını ve bunları herhangi bir mahkeme kararına gerek olmaksızın derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. PAYTR, İŞYERİNİN kendisi ve/veya çalışanları tarafından PAYTR NEOPOS ve PAYTR NEOPOS+ uygulamalarını Sözleşmeye, sözleşmenin amacına veya hukuka aykırı kullanıldığını tespit etmesi halinde, herhangi bir ihtara ve ihbara gerek olmaksızın kapatma hakkına ve Sözleşme’yi haklı sebeple feshetme hakkına sahiptir.
19. İşbu PAYTR NEOPOS ve PAYTR NEOPOS+ Hizmetine özel düzenlenen hükümler, NEOPOS BRIDGE veya PAYTR NEOPOS+ BRIDGE hizmetlerini kullanan İŞYERİ için de aynen geçerli olacaktır.

MOBİL ÖDEME HİZMETİNE İLİŞKİN EK HÜKÜMLER

İşbu ek hükümler, sadece Mobil Ödeme Hizmeti’nden yararlanan İŞYERİ için uygulama alanı bulacaktır.

Mobil Ödeme Hizmeti’ne ilişkin ek hükümlerde yer verilen bazı kavramların tanımları aşağıdaki gibidir:

Operatör: Bilişim veya elektronik haberleşme işletmecisi olarak hareket eden kuruluşlar (Turkcell, Türk Telekom, Vodafone vb.)
Ödeme Aracı: Müşteri tarafından İŞYERİ’ne ödeme yapılmasına ilişkin talebin Operatör’e iletilmesi için kullanılan bilişim veya elektronik haberleşme cihazını ifade eder.
Mobil Ödeme Hizmeti: Ödeme işleminin yapılmasına ilişkin onayın bilişim veya elektronik haberleşme cihazları aracılığıyla verildiği, Müşteri tarafından Operatör’e yapılan ödemenin PAYTR tarafından İŞYERİ’ne aktarıldığı ödeme hizmeti
1. PAYTR, Mobil Ödeme Hizmeti kapsamında Müşteri tarafından gerçekleştirilen ödemenin Operatör tarafından fatura veya ön ödemeli hatta mevcut olan bakiye aracılığıyla tahsil edilerek PAYTR’ye aktarılmasını müteakip Taraflar’ın anlaşması kapsamında aylık olarak İŞYERİ’ne ait Banka Hesabı’na aktaracaktır. Taraflar işbu madde kapsamında öngörülen vadeleri karşılıklı olarak değiştirebilirler. PAYTR, Mobil Ödeme Hizmeti kapsamında katma değerli tamamlayıcı hizmetler sunabilecek olup bunların ücreti ayrıca belirlenecektir.
2. PAYTR’nin Mobil Ödeme Hizmeti kapsamındaki yükümlülüğü, Operatör tarafından abonelerinden tahsili gerçekleştirilen ve PAYTR’ye aktarılan fonların İŞYERİ’nin Banka Hesabı’na gönderilmesinden ibarettir. Şüpheye mahal vermemek adına İŞYERİ, Mobil Ödeme Hizmeti aracılığı ile kabul edeceği ödemeler bakımından söz konusu tutarın Müşteri’den tahsil edilememesi riskinin mevcut olduğunu, bu riski kabul ettiğini ve bu kapsamda tahsil edilemeyen veya geç tahsil edilen tutarlar için PAYTR veya Operatör’ün herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
3. İŞYERİ, Mobil Ödeme Hizmeti kapsamında gerçekleştirilen işlemler bakımından Operatör tarafından harcama limitleri uygulanabileceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.
4. İŞYERİ, Operatör veya PAYTR’nin Mevzuat kapsamında vergisel veya benzeri bir mali yükümlülüğünün doğması ve bu yükümlülük kapsamında Mobil Ödeme Hizmeti üzerinden gerçekleştirilen işleme ilişkin bir ödeme yapılmak durumunda kalınması halinde, ödemeye konu tutarı ilk talepte PAYTR’ye ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
5. İŞYERİ, yetkilendirilmemiş veya hatalı gerçekleştirilen işlemlere ilişkin Müşteri taleplerinin İŞYERİ aleyhine sonuçlandırılması halinde bahse konu işlem bedellerini derhal iade etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Operatör’ün veya PAYTR’nin Müşteri’ye iade yapılması halinde İŞYERİ, iade konu tutarları derhal PAYTR’ye ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
6. İŞYERİ, Müşteri tarafından Mobil Ödeme Hizmeti kapsamında onay verilmesi ve verilen onayın geri alınmasına ilişkin sürecin Operatörler tarafından belirlendiğini bildiğini, bu kapsamda PAYTR’ye karşı herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul eder.
7. İŞYERİ, Müşteri’nin ödeme aracının mobil ödemelere kapalı olması, Operatör tarafından öngörülen süreçlerin Müşteri tarafından tamamlanmaması veya Müşteri’nin hattında yeterli bakiye olmaması gibi sebepler Mobil Ödeme Hizmeti ile ödeme yapamamasına ilişkin PAYTR’nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
8. İŞYERİ, şebeke kesintileri veya Operatör’den kaynaklanan altyapısal sorunlar halinde Mobil Ödeme Hizmeti ile ödeme kabul edilemeyeceğini bildiği, bu kapsamda PAYTR’nin herhangi bir sorumluluğunun olmayacağını kabul eder.
9. İşyeri, Mobil Ödeme Hizmeti üzerinden gerçekleştirilen işlemlere ilişkin olarak Müşterileri mal ve/veya hizmete ilişkin ücret, bunun Operatör faturası veya ön ödemeli hatlar bakımından mevcut bakiye üzerinden tahsil edileceği ve müşterilerin mobil ödeme servisi üzerinden mal/hizmet satın almak için göndereceği kısa mesajların bedelini Müşteri’nin karşılayacağı hususunda bilgilendirmeyi ve bu bilgilendirmeyi gerçekleştirdiğine ilişkin kayıtları Sözleşme süresince saklamayı kabul eder.
10. PAYTR, Mobil Ödeme Hizmeti’ne ilişkin Mevzuat kapsamındaki yükümlülükler çerçevesinde, bizzat veya bir hizmet sağlayıcı ile iş birliği yapmak suretiyle Müşterilere destek hizmetleri sağlayacaktır.
11. İŞYERİ, Mobil Ödeme Hizmeti’ne ilişkin yapacağı her türlü reklam, duyuru, ilan ve tanıtımları önceden PAYTR’nin onayına sunacaktır.
12. İŞYERİ, PAYTR tarafından Mobil Ödeme Hizmeti’ne ilişkin yapılan reklam ve tanıtımlarda marka, logo, unvan ve ambleminin kullanılmasını ve bu kapsamda kendisinden talep edilmesi halinde yazılı bir muvafakat paylaşmayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

FİZİKİ POS ÖDEME HİZMETİNE İLİŞKİN EK HÜKÜMLER

İşbu ek hükümler, sadece Fiziki POS Ödeme Hizmeti’nden yararlanan İŞYERİ için uygulama alanı bulacaktır.

Fiziki POS Ödeme Hizmeti’ne ilişkin ek hükümlerde yer verilen bazı kavramların tanımları aşağıdaki gibidir:

Fiziki POS Cihazı: İŞYERİ’nin üçüncü taraftan temin ettiği ve Fiziki POS Ödeme Hizmeti’nin entegre edildiği fiziki POS cihazı,
Fiziki POS Ödeme Hizmeti: İŞYERİ’nin Fiziki POS Cihazı veya Mobil POS Cihazı’na entegre edilen PAYTR altyapısı aracılığıyla Müşteri tarafından ödenen bedelin tahsil edilmesi ve tahsil edilen tutarın İŞYERİ’ne ödenmesi şeklindeki ödeme hizmeti modeli,
Kart Şifresi (PIN): Müşteri’nin sahibi olduğu başta kredi kartı veya debit kart olmak üzere ödeme aracı niteliğindeki kartların gerekli hallerde ATM makinelerinde ve POS cihazlarında kullanımını sağlayan şifre,
Mobil POS Cihazı: GSM ve/veya GPRS teknolojisi ile çalışan, taşınabilir ve kablosuz POS’u,
Satış Belgesi: İŞYERİ tarafından gerçekleştirilen mal veya hizmet satışlarına ilişkin olarak düzenlenen belge anlamına gelir.
1. İŞYERİ, Fiziki POS Ödeme Hizmeti’nin kullanımına ilişkin olarak kendisi ile paylaşılacak olan yönlendirmelere ve güvenlik tedbirlerine uygun davranacağını kabul ve beyan eder.
2. İŞYERİ, PAYTR’nin anlaşmalı olduğu sağlayıcılardan veya başka sağlayıcılardan temin edildiğine bakılmaksızın Fiziki POS Cihazı’nın temin edilmesine, bakımının sağlanmasına veya işletilmesine ilişkin PAYTR’nin herhangi bir sorumluluğu olmadığını, bu yükümlülüklerin İŞYERİ ile ilgili sağlayıcı arasında hüküm ifade ettiğini, PAYTR’nin yegane sorumluluğunun Fiziki POS Ödeme Hizmeti’ni sağlamak olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler.
3. İŞYERİ, Fiziki POS Ödeme Hizmeti’nin entegrasyonunun yapılabilmesi için temin ettiği Fiziki POS Cihazına ait bilgileri PAYTR’ye doğru ve eksiksiz bir şekilde temin etmesi gerektiğini bildiğini, aksi halde PAYTR’nin herhangi bir sorumluluğunun olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
4. PAYTR, Fiziki POS Ödeme Hizmeti kapsamında Fiziki POS Cihazı’na entegre olunması için dış hizmet sağlayıcılar ile iş birliği yapabilecek olup İŞYERİ bu hususu peşinen kabul eder. İŞYERİ, Fiziki POS Ödeme Hizmeti’ne ilişkin entegrasyona üçüncü kişilerce müdahale edilmesine engel olacak, aksi taktirde PAYTR’nin herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır. Mobil POS Cihazı hariç olmak üzere Fiziki POS Cihazı ve bu cihaza ait donanımlar, bağlı oldukları adresten ayrılamaz, her ne amaçla olursa olsun başka bir işyerinde veya farklı bir lokasyonda kullanılamaz.
5. PAYTR, İŞYERİ’ne hizmet sunmadan önce GİB sistemi üzerinden İŞYERİ’nin ilgili hizmetleri kullanıp kullanamayacağının ve/veya Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz kullanma mükellefiyetinin olup olmadığını kontrol edecek, İŞYERİ’nin mevcut mükellefiyet durumuna göre işbu Sözleşme kapsamındaki hizmetlerin bir kısmını veya tamamını durdurabilecek veya belirli hizmetleri sunmaktan imtina edebilecektir.
6. İŞYERİ, PAYTR Uygulaması üzerinden yürütülen sürecin sadece kartlı ödeme sistemleri kurallarına uygun olarak ödeme alınmasını kapsadığını bildiğini, bu kapsamda yürütmekte olduğu ticari faaliyetlere ilişkin olarak gerçekleştirilen nakit ödemeler, GİB nezdindeki ve 507 Sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği tahtındaki yükümlülüklerin ve GİB tarafından İŞYERİ’ne uygulanabilecek olan cezaların bizzat kendi sorumluluğunda olduğunu, bu kapsamdaki yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde PAYTR’ye kesilebilecek olan cezalar ve PAYTR’nin zararlarından sorumlu olacağını ve bunları herhangi bir mahkeme kararına gerek olmaksızın derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. PAYTR, İŞYERİNİN kendisi ve/veya çalışanları tarafından Fiziki POS Ödeme Hizmeti’ni işbu sözleşmeye, sözleşmenin amacına veya hukuka aykırı kullanıldığını tespit etmesi halinde, herhangi bir ihtara ve ihbara gerek olmaksızın kapatma hakkına ve işbu Sözleşme’yi haklı sebeple feshetme hakkına sahiptir.
7. İŞYERİ, Fiziki POS Ödeme Hizmeti’nin kullanımına ilişkin olarak PAYTR tarafından iş ortağı Bankalara bildirim yapılacağını, bu bildirim neticesinde ilgili Bankalardan hizmet sunulamayacağına dair bir bildirim alınması halinde Fiziki POS Ödeme Hizmeti’ni sağlamayabileceğini veya İŞYERİ’ni bilgilendirerek Fiziki POS Ödeme Hizmeti’ni durdurabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
8. İŞYERİ, Fiziki POS Ödeme Hizmetini PAYTR’nin onay verdiği Mağaza’larda gerçekleştirilecek işlemler için kullanacağını, her ne amaçla olursa olsun başka bir ticari işletme bünyesinde veya hiçbir şekilde nakit para veya başkaca bir menfaat temini de dahil başkaca herhangi bir amaçla kullanmayacağını, aksi taktirde PAYTR nezdinde ve/veya ilgili yasal mevzuat ve düzenlemeler kapsamında doğmuş ve doğacak her türlü zarar ve ceza yaptırımını tüm ferileri ile birlikte PAYTR’nin ilk yazılı talebinde tek seferde ve nakden tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
9. İŞYERİ, Müşteri tarafından Fiziki POS Ödeme Hizmeti aracılığıyla Fiziki POS Cihazı üzerinden ödeme yapılması esnasında kullanılan kredi kartına ilişkin kart numarasını, ismi ve kartın son kullanım tarihini kontrol etmelidir. İŞYERİ, söz konusu bilgileri hiçbir suretle kayıt almamayı, bu kapsamda Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerine aynen uymayı beyan ve taahhüt eder.
10. Müşteri tarafından ödeme esnasında Kart Şifresi girilecek olması halinde İŞYERİ, Kart Şifresi’nin bizzat Müşteri tarafından Fiziki POS Cihazına girilmesini sağlamayı, hiçbir suretle Kart Şifresi’nin kendisi ile paylaşılmasını talep etmeyeceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.
11. İŞYERİ, kart ile satış işlemini tamamlamadan önce Müşteri tarafından ödeme yapılması esnasında kullanılan kredi kartına ilişkin kart numarasını, ismi ve kartın son kullanım tarihini kontrol etmelidir. İŞYERİ, söz konusu bilgileri hiçbir suretle kayıt almamayı, bu kapsamda Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerine aynen uymayı beyan ve taahhüt eder.
12. İŞYERİ, kart limiti yetersiz olan Müşteri bakımından hiçbir suretle bölerek işlem yapamayacağını bildiğini, bölerek işlem yapması halinde bu sebeple PAYTR nezdinde meydana gelebilecek olan her türlü zararı tazmin etmeyi beyan ve taahhüt eder.
13. İŞYERİ, Fiziki POS Cihazı üzerinden Fiziki POS Ödeme Hizmeti kullanılmaksızın gerçekleştirilen işlemlere ilişkin PAYTR’nin hiçbir sorumluluğu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
14. İŞYERİ, Fiziki POS Ödeme Hizmeti aracılığı ile aldığı ödemelere ilişkinin olarak her gün, gün sonu raporu almayı kabul, beyan ve taahhüt eder.
15. Fiziki POS Ödeme Hizmeti kapsamında gerçekleştirilen bir ödeme işlemine ilişkin olarak kart bankası, İŞYERİ veya PAYTR nezdinde harcama itirazında bulunması halinde İŞYERİ, PAYTR tarafından kendisinden talep edilen Satış Belgesi dahil her türlü bilgi ve belgeyi derhal (her halde en geç iki gün içerisinde) sunmayı, söz konusu itirazın aksinin kanıtlanamaması halinde, Satış Belgesi tutarının Müşteri’ye iade edileceğini, eğer bu tutar kendisine ödenmiş ise söz konusu tutarı derhal PAYTR’ye iade etmesi gerektiğini, söz konusu tutarın İŞYERİ’nin PAYTR nezdindeki hesabından resen takas ve mahsup edilebileceğini kabul beyan ve taahhüt eder.
16. İŞYERİ, Satış Belgeleri dahil olmak üzere ödeme işlemine ilişkin belgeleri düzenleme tarihinden itibaren 10 (on) yıl süre ile saklamak ve talep halinde PAYTR’ye ibraz etmekle yükümlüdür.
17. İŞYERİ, Fiziki POS Ödeme Hizmeti üzerinden yürütülen sürecin sadece kartlı ödeme sistemleri kurallarına uygun olarak ödeme alınmasını kapsadığını bildiğini, bu kapsamda yürütmekte olduğu ticari faaliyetlere ilişkin olarak gerçekleştirilen nakit ödemeler, başta GİB olmak üzere resmi kurum ve kuruluşlar ile yasalar tahtındaki yükümlülüklerin ve bu kapsamda İŞYERİ’ne uygulanabilecek olan cezaların bizzat kendi sorumluluğunda olduğunu, bu kapsamdaki yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde PAYTR’ye kesilebilecek olan cezalar ve PAYTR’nin zararlarından sorumlu olacağını ve bunları herhangi bir mahkeme kararına gerek olmaksızın derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.